Protocol toewijzing huurwoning

Dit protocol is opgesteld in overeenstemming met de Wet goed verhuurderschap en heeft als voornaamste doel het toewijzingsproces van huurwoningen voor alle betrokken partijen inzichtelijk te maken. Het streven is om (woon)discriminatie te voorkomen.

Definities

 • Verhuurmakelaar: Een medewerker van de verhuurmakelaar die gemachtigd is om een woning namens de opdrachtgever te verhuren.
 • Opdrachtgever: De persoon of personen gerechtigd tot verhuur van de woning, die de verhuurmakelaar heeft ingeschakeld voor bemiddeling.
 • Kandidaat-huurder: Een natuurlijk persoon of entiteit die interesse heeft in een aangeboden huurwoning.

Doel van bemiddeling

Het doel is om de huurwoning toe te wijzen aan de meest geschikte kandidaat, iemand die naar verwachting tijdig en correct aan alle verplichtingen van de huurovereenkomst kan voldoen. Het onderscheid tussen kandidaat-huurders moet objectief en rechtvaardig zijn, en de verhuurmakelaar handelt passend en evenredig.

Te verkrijgen basisinformatie van de kandidaat-huurder

Om de geschiktheid te beoordelen, worden specifieke gegevens van de kandidaat-huurder verzameld, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, kopie ID-bewijs, samenstelling gezin, netto inkomen, inkomensverklaring, arbeidsovereenkomst, inkomensbewijzen, bedrag huidige huur en een verhuurdersverklaring. Belangrijk is dat er geen informatie wordt gevraagd over etnische achtergrond, religie, politieke voorkeur, seksuele oriëntatie, genderidentiteit, lichamelijke of geestelijke gezondheid.

Criteria voor toewijzing kandidaat-huurder

 1. Reactiesnelheid: Wie het eerst komt, maakt de meeste kans. Bij veel reacties kunnen sommige kandidaat-huurders mogelijk niet worden uitgenodigd voor een bezichtiging.
 2. Bron van inkomen/soort arbeidsovereenkomst: Een vast dienstverband heeft de voorkeur voor financiële zekerheid. Andere inkomstenbronnen worden natuurlijk ook overwogen.
 3. Hoogte van het inkomen: Na het voldoen aan minimale inkomenseisen heeft het hoogste gezamenlijke inkomen de voorkeur.
 4. Huurverleden: Een positieve en controleerbare verhuurdersverklaring is gunstig. Kandidaat-huurders zonder aantoonbaar huurverleden worden individueel beoordeeld.
 5. Screening ID-bewijs en solvabiliteit: Identiteitsverificatie en financiële draagkracht zijn cruciaal. De verhuurmakelaar voert hiervoor een grondige screening uit.
 6. Samenstelling huishouden: Bij toewijzing wordt er rekening gehouden met een passende bewonerssamenstelling per woning.
 7. Passendheid in de omgeving van de aangeboden woning: De locatie en eigenschappen van de woning kunnen bepalen welke kandidaat-huurders meer geschikt zijn.
 8. Gunning opdrachtgever: De uiteindelijke keuze tussen kandidaat-huurders ligt bij de opdrachtgever. De verhuurmakelaar heeft hierop geen invloed.

Tot slot

De verhuurmakelaar verplicht zich tot het vermijden van iedere vorm van discriminatie bij de toewijzing van huurwoningen aan kandidaat-huurders. De verhuurmakelaar draagt geen verantwoordelijkheid voor het handelen van haar opdrachtgevers. De verhuurmakelaar mag vanwege privacywetgeving geen basisinformatie van kandidaat-huurders aan derden verstrekken.