Privacyverklaring

Lokaal Wonen hecht erg veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar cliënten en medewerkers. In deze privacyverklaring willen wij door heldere informatie te geven transparant zijn over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij hanteren al het nodige voor het waarborgen van uw privacy en gaan accuraat om met persoonsgegevens. Als Lokaal Wonen houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving zoals de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit houdt in ieder geval in dat:

-    Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

-    Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-    Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-   Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-    Geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-   Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Lokaal Wonen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u na het doornemen van deze privacyverklaring nog vragen hebben kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Hoe gaan wij om met de verwerking van persoonsgegevens van klanten en leveranciers?

De persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden door Lokaal Wonen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-   Administratieve doeleinde;

-   Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-   Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-   De overeengekomen opdracht;

Lokaal Wonen kan voor de bovenstaande doelstelling(en) de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-   Voornaam;

-   Tussenvoegsel;

-   Achternaam;

-   Telefoonnummer;

-   E-mailadres;

-   Geboortedatum;

-   Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Lokaal Wonen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-   Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Hoe gaan wij om met de verwerking van persoonsgegevens van medewerkers?

Lokaal Wonen verwerkt persoonsgegevens van medewerkers ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-   Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-   De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Lokaal Wonen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-   Voornaam;

-   Tussenvoegsel;

-   Achternaam;

-   Telefoonnummer;

-   E-mailadres;

-   Geboortedatum;

-   Salarisgegevens;

-   Kopie ID;

-   BSN-nummer;

-   Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Lokaal Wonen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-   Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Hoe gaan wij om met verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden?

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Lokaal Wonen geeft nimmer persoonsgegevens door aan partijen waar geen verwerkersovereenkomst mee is afgesloten. Verstrekte gegevens zullen nooit verstrekt worden wanneer hier geen wettelijke verplichting mee gemoeid gaat. Wanneer dit wel verplicht is en het dus is toegestaan om persoonsgegevens te delen met derden, denk bijvoorbeeld aan een onderzoek door de politie, dan zijn wij wel genoodzaakt om persoonsgegevens te verstrekken. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden wanneer wij hier schriftelijk toestemming voor krijgen van u.

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens met partijen binnen en buiten de EU?

Lokaal Wonen verstrekt, waar nodig, alleen persoonsgegevens binnen de EU. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Hoe gaan wij om met de beveiliging van uw persoonsgegevens?

Verschillende maatregelen binnen Lokaal Wonen zorgen ervoor dat wij uw persoonsgegevens beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Hiervoor zijn de volgende organisatorische en technische maatregelen genomen;

-   Alle personen en medewerkers die namens Lokaal wonen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

-   Op al onze systemen is een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid van kracht;

-   Wanneer nodig pseudonimiseren en zorgen we voor de encryptie van persoonsgegevens;

-   Van al de persoonsgegevens worden back-ups gemaakt zodat deze herstelt kunnen worden bij fysieke of technische incidenten;

-   Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens.

Wat is de bewaartermijn van uw persoonsgegevens?

Lokaal Wonen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wat zijn de rechten omtrent uw gegevens?

De persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben mogen door u worden ingezien, gerectificeerd of verwijderd. Er kan ook bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Tevens heeft u het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een derde partij. Voor voornoemde verzoeken kunnen wij vragen om u te legitimeren voordat wij hier gehoor aan geven.

U heeft altijd het recht om de toestemming in te trekken voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Klachten

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan graag direct contact met ons op. Hopelijk komen we er dan samen uit. Mocht dit onverhoopt niet zo zijn dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit met betrekking tot privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.